Veluvine Cultuur

De Stichting Veluvine Cultuur heeft ten doel het stimuleren, ontwikkelen en organiseren van culturele activiteiten in de ruimste zin des woords in samenwerking met en ten behoeve van de inwoners van Nunspeet en de in de gemeente verblijvende toeristen.

Stichting Veluvine Cultuur wordt bestuurd door mevr. I.H. Leusink -Bosch. Ze wordt bijgestaan door vrijwilligers in diverse werkgroepen.

Onderstaande werkgroepen zijn actief:

- werkgroep beeldende kunsten
- werkgroep film
- werkgroep theater & dans

ANBI Status

Informatie over de Stichting Veluvine Cultuur Nunspeet

De stichting Veluvine Cultuur Nunspeet is op 9 juni 2008 opgericht, met als statutaire doelstellingen:
Het initiëren, organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de gemeente Nunspeet.

Aan deze doelstellingen wordt inhoud gegeven door het organiseren van theatervoorstellingen, exposities, dansvoorstellingen en –workshops en filmvoorstellingen. Dit alles in Veluvine. Het programma wordt jaarlijks gepubliceerd in een programmaboekje en is daarnaast te vinden op de website van Veluvine.

De Stichting Veluvine Cultuur Nunspeet, kortweg Veluvine Cultuur, is door de belastingdienst erkend als een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s een aantal gegevens publiceren op een website. De informatie in dit document is opgesteld om aan deze verplichting te voldoen. Daarnaast kan dit document dienen als informatiebron voor samenwerkingspartners en andere relaties van Veluvine Cultuur.

De Stichting Veluvine Cultuur Nunspeet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08178058. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is 819648814. Het fiscale nummer is NL8196.48.814.B01. 
Het postadres van de instelling is F.A. Molijnlaan 186, 8071 AK Nunspeet.

Het bestuur bestaat statutair uit minimaal 1 bestuurder. Een bestuurder wordt benoemd door de Raad van Commissarissen van de te Nunspeet gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Landstede Molijn Beheer B.V., met die verstande dat genoemde bestuurder moet worden benoemd uit het bestuur van de gemelde vennootschap. De huidige bestuurder(s) zijn te vinden in het meest recente Uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Op dit moment is er ook geen personeel in dienst.

Een kort verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verslagen van de afgelopen 3 boekjaren zijn hieronder te raadplegen.

 

 

Uittreksel Kamer van Koophandel
Jaarrekening VC 2015-2016
Jaarrekening VC 2016-2017
Jaarverslag VB 2018
Jaarrekening VC 2017-2018